Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger virksomheter som Taraldsvik Maskin en informasjonsplikt, samt en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldende fra loven trer i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Åpenhet i alle ledd

Taraldsvik Maskin anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og nedover i leverandørkjeden. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere åpenhetsloven i virksomheten.

Vi krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Både av våre leverandører og samarbeidspartnere og av oss selv forventer vi en høy etisk standard, og vi tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter og anstendige og trygge arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden deres. Vårt mål er et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Transparent og åpent

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon fra Taraldsvik Maskin, kan du sende oss en e-post.

Les vår rapport

Her vil vi legge ut de årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Taraldsvik Maskin AS.
Ved å trykke på knappen under kan du se eller laste ned rapporten.